Xử lý vướng mắc dự án do 'siêu ủy ban' làm chủ sở hữu

Chia sẻ Facebook
23/05/2020 07:45:34

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 75/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp (DN) do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) làm đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, đối với dự án nhóm A, trước khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, DN lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của luật Xây dựng. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư trở lên, Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật Đầu tư và nguyên tắc giải quyết những vấn đề liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên quy định trong luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về phê duyệt dự án và quyết định đầu tư, đối với dự án có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu và không quá mức vốn của dự án nhóm B, HĐTV hoặc chủ tịch công ty quyết định đầu tư dự án. Đối với dự án có giá trị lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu hoặc vượt mức vốn dự án nhóm B, HĐTV hoặc chủ tịch công ty báo cáo UBQLVNN tại DN xem xét, phê duyệt với chức năng là cơ quan đại diện chủ sở hữu, làm cơ sở để HĐTV hoặc chủ tịch công ty quyết định đầu tư dự án.

Nghị quyết cũng quy định đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công , các bộ là cơ quan chủ quản, quyết định đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách T.Ư để hình thành tài sản công và giao cho DN quản lý, nhưng chưa tính thành phần vốn nhà nước tại DN.

Đối với dự án đầu tư kinh doanh sử dụng vốn đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty và DN, UBQLVNN thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu theo quy định tại luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN, và nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBQLVNN.

Chia sẻ Facebook
loading...