Từ tấm bằng tại chức, từ xa mà nhiều người học cao hơn để làm lãnh đạo

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:38:38

Nếu học tại chức, từ xa mà làm lính cũng là chuyện bình thường nhưng học hệ này mà đi làm lãnh đạo thì thật bất thường trong thời đại 4.0 này!

Chia sẻ Facebook