Top 100 thành ngữ phổ biến nhất tiếng Anh (phần 4)

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 10:00:50

Thành ngữ "Actions speak louder than words" có nghĩa là nói dễ hơn làm, hành động ý nghĩa hơn lời nói.


A stone’s throw : a very short distance: khoảng cách ngắn, gần (tương đương với khoảng cách tạo ra khi ném một hòn đá). Ví dụ:


- Is your house far from here? - No, it's only a stone's throw away. (Nhà của bạn có xa không - Không, ném hòn đá là tới thôi)


Actions speak louder than words : generally saying that it is more effective to act directly than to speak of action: hành động có ý nghĩa hơn lời nói - nói dễ hơn làm. Ví dụ:


- Mom, I promise I will not do it again - Well, that’s good honey, but actions speak louder than words. Let’s wait some days and see if you can really do it. (Mẹ, con hứa là không lặp lại điều đó bao giờ - Chà, tốt đây con yêu, nhưng nói dễ hơn làm. Để xem mấy ngày nữa con có thể thực hiện được không nhé )


Add insult to injury = add fuel to the : to make a ​bad ​situation ​worse: khiến tình hình tệ thêm, chà xát vào vết thương, thêm dầu vào lửa. Ví dụ:


- I was late and, to add ​insult to ​injury, ​forgot my ​keys. (Tôi đến muộn, và tệ hơn nữa là quên chìa khóa)


Blow smoke : to speak with a lack of credibility, sense, purpose, or truth; speak nonsense - nói lời vô nghĩa, nói vô thưởng vô phạt, nói đoán chừng. Ví dụ:


- Are these "statistics" they cite verifiable, or are they just blowing smoke, trying to scare people? (Đấy là những thống kê được trích dẫn có thể kiểm chứng hay họ chỉ đang nói những lời vô thưởng vô phạt để dọa mọi người?)


At the drop of a hat : without any hesitation; or instantly: ngay lập tức, không chần chừ. Thành ngữ này có nguồn gốc vào thế kỷ 19, hành động thả mũ rơi xuống đất là dấu hiệu bắt đầu của một cuộc chiến, cuộc đua. Ví dụ:


- We're expected to just do it at the drop of a hat. (Chúng tôi hy vọng làm được việc đó ngay lập tức)


- People will ​file ​lawsuits at the drop of a ​hat these ​days. (Ngày nay, con người đệ đơn kiện nhau không do dự gì)


Y Vân tổng hợp

Chia sẻ Facebook
loading...