Tiền Giang: Đã có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chia sẻ Facebook
13/01/2016 08:46:53

Sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Tiền Giang đã có 12 xã (8,63) hoàn thành 1919 tiêu chí, đạt chuẩn NTM. - Nông nghiệp, nông thôn ngày nay, nông thôn mới, lúa nước, ngàn năm văn hiến, trống đồng, hợp tác xã, công nông nghiệp

13/01/2016, 05:56 (GMT+7)

Sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Tiền Giang đã có 12 xã (8,63%) hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn NTM.

Có 6 xã (4,32%) đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 79 xã (56,83%) đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 40 xã (28,78%) đạt từ 5 - 9 tiêu chí, đạt dưới 5 tiêu chí chỉ còn 2 xã (1,44 %) tập trung tại huyện Tân Phú Đông.

Bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn tỉnh là 11,23 tiêu chí/xã, tăng 2,63 tiêu chí so với cuối năm 2014, và tăng 5,76 tiêu chí so với năm 2011.

Trong đó, số tiêu chí đạt được được bình quân tại 11 xã điểm là 19 tiêu chí/xã và bình quân 30 xã chỉ đạo xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 là 15,5 tiêu chí/xã.

  THANH SA

Chia sẻ Facebook
loading...