Thanh tra Bộ Nội vụ vạch rõ nhiều vi phạm trong công tác cán bộ của Bộ Xây dựng

15/11/2018 02:26:32

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Xây dựng cần rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng không phù hợp, có sai phạm về quy trình tuyển dụng công chức bổ nhiệm chức danh lãnh đạo từ năm 2012 đến nay.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra số 709/TB-TTBNV về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; số lượng cấp phó và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Bộ Xây dựng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/3/2018.

Theo thông báo kết luận thanh tra, tại thời điểm kiểm tra, còn 8 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và một số cơ quan đơn vị hành chính trưng tập viên chức làm việc theo vị trí việc làm công chức không đúng quy định.

Việc quản lý lượng người làm việc và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị Sự nghiệp công lập (SNCL), kết quả thanh tra cho thấy, tại một số đơn vị SNCL của Bộ Xây dựng đã không ký hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng theo quy định mà chỉ ký Hợp đồng lao động hoặc chỉ xác định là viên chức đối với các trường hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp là chưa phù hợp quy định.

Đối với công tác tuyển dụng viên chức, dù đã thực hiện theo quy định nhưng việc chấm thi, tính hệ số điểm thi của một số kỳ thi còn sai sót, số lượng thành viên của một số hợp đồng tuyển dụng còn chưa đúng quy định là phải có 9 đến 14 thành viên.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ xây dựng cũng bị Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra một số vấn đề như: Qua việc kiểm tra hồ sơ tại một số đơn vị SNCL, còn có việc đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm đồng thời kết hợp phương án nhân sự cụ thể, tài liệu chưa thể hiện được việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức đánh giá quá trình giữ chức vụ khi xem xét bổ nhiệm lại, thiếu tờ trình đề nghị của bộ phận tham mưu.

Ngoài ra, có 5 trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm 1 đến 2 tháng so với quy định; 8 hồ sơ viên chức quản lý không thể hiện đầy đủ các tài liệu về việc tuyển dụng viên chức theo quy định.

Đặc biệt, tại thời điểm thanh tra còn 3 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ có số lượng cấp phó mỗi đơn vị vượt 1 người so với quy định.

Cùng với đó là việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra tồn tại hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra, để có hình thức xử lý phù hợp.

“Bộ Xây dựng cần chấm dứt việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và việc sử dụng viên chức làm việc theo vị trí làm việc của công chức tại các cơ quan hành chính. Đồng thời, bố trí sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan đơn vị theo đúng quy định”, Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ tại kết luận thanh tra.

loading...