Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Chia sẻ Facebook
12/08/2019 08:08:05

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tào Tháo là một nhà chính trị kiệt xuất, với tư tưởng trọng hiền tài bình thiên hạ, thế nhưng ông lại không muốn chiêu mộ Khổng Minh.

Chia sẻ Facebook