PVOIL nỗ lực thực hiện các mục tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2019

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:30:10

Ngày 10/7/2019, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm 2019.

Chia sẻ Facebook