Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:11:13

Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức thôi làm đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng với  41/42 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành.

Chia sẻ Facebook