Ngân hàng Nhà nước: Ứng dụng công nghệ làm chìa khóa cải cách hành chính

Chia sẻ Facebook
13/08/2019 13:45:17

Ngân hàng Nhà nước đã ứng dụng CNTT vào trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ và điện tử hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong ngành ngân hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Ảnh theo NHNN

Điện tử hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Theo nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tại Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện quy chế làm việc và cải cách hành chính tại NHNN mới đây, NHNN đã liên tục triển khai hiện đại hóa hoạt động hành chính và đổi mới phương thức điều hành.

NHNN đã triển khai nhiều mảng trong cải cách hành chính (CCHC), cụ thể là thủ tục hành chính, tăng cường những điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất. Cùng với đó, cơ chế tài chính, kinh phí tổ chức hoạt động cho cả cơ quan cũng được rõ ràng hơn, công tác tổ chức ngày càng được sắp xếp hợp lý, đặc biệt là thu gọn lại một số phòng ban, tránh chồng chéo, phát huy được vai trò trách nhiệm của các đơn vị, không ỷ lại, sắp xếp lại và nâng cao chất lượng cán bộ, dù vẫn còn nhiều khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban lãnh đạo NHNN giao đạt 94,1%. Trong đó, riêng nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi liên thông Văn phòng Chính phủ tỷ lệ hoàn thành đạt 100%.

Từ đầu năm 2019, NHNN đã ban hành Kế hoạch CCHC với trọng tâm là hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành, triển khai Chính phủ điện tử và cải cách nội bộ, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính với NHNN. Toàn bộ quá trình giải quyết TTHC được quản lý và từng bước được điện tử hóa, thống nhất theo tiêu chuẩn ISO, cơ chế một cửa từ khâu nhận hồ sơ đến khi trả kết quả, chính phủ điện tử được triển khai cơ bản đúng tiến độ.

Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và các nền tảng công nghệ để triển khai dịch vụ công đều sẵn sàng để vận hành các hạng mục nghiệp vụ thuộc cấu trúc Chính phủ điện tử của NHNN. Các dự án CNTT đặc biệt là các sản phẩm thuộc dự án FMIMS đã hoàn thành là nền tảng quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa hoạt động ngân hàng và hành chính. Hầu hết các hoạt động, nghiệp vụ quan trọng của NHNN và các TTHC có tần suất thực hiện lớn đã được tin học hóa thông qua các phần mềm. Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành E-doc đã được triển khai sử dụng đến 100% các đơn vị.

Ứng dụng công nghệ là chìa khóa của cải cách hành chính

NHNH cũng áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của NHNN, Cục trưởng Cục CNTT Lê Mạnh Hùng cho biết, nhìn chung các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn được ban hành đã tạo được hành lang pháp lý tương đối đầy đủ và đồng bộ cho việc ứng dụng CNTT. Đến nay, 100% TTHC của NHNN đã được đăng trên Cổng dịch vụ công NHNN và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin của tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành. NHNN cũng đã cung cấp 24 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 15 dịch vụ công ở mức độ 4.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú  cũng lưu ý, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quy chế làm việc, CCHC. Ví dụ, một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về kiểm soát TTHC, việc cải tiến các quy trình xử lý công việc trong nội bộ một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, công tác phối hợp giữa các đơn vị còn có trường hợp chưa tốt, một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ.

Phó Thống đốc nhấn mạnh các đơn vị cần thường xuyên, liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo uy tín cho thị trường và yêu cầu phải gắn hoạt động cải cách công vụ công chức, CCHC cùng với chất lượng công tác chuyên môn để đánh giá chấm điểm cán bộ. Để làm được những điều này phải có sự đầu tư vào cơ sở vật chất, ví dụ tăng cường an ninh an toàn, quản lý cán bộ, tin học hoá...

Về công tác CCHC, TTHC và tin học hoá,  Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú yêu cầu, các đơn vị tập trung xây dựng, mở rộng, sớm hoàn thiện cả về công nghệ, quy định, thủ tục có tính chất pháp lý để tất cả cán bộ đều có chữ ký điện tử. Việc triển khai các chương trình phần mềm về quản lý văn bản, quản lý luân chuyển các văn bản hiện nay làm sao để thay thế và giảm bớt giấy tờ cần được triển khai quyết liệt, đặc biệt làm việc trên môi trường mạng (sử dụng Edoc) mở rộng hơn. Về việc triển khai Chính phủ điện tử, cần tăng cường ứng dụng triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4.

Chia sẻ Facebook
loading...