Học sinh ở An Giang sẽ bắt đầu tựu trường từ ngày 19/8

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:36:15

Theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung năm học năm học 2019-2020 của tỉnh An Giang sẽ bắt đầu tựu trường từ ngày 19/8/2019.

Chia sẻ Facebook