Hiểu lầm người rất dễ, thấu hiểu người mới thật gian nan

11/06/2018 05:12:44

 cho ta thấy rõ một đạo lý rằng tai nghe mắt thấy chưa chắ c đã là đúng, đừng dùng vài lần tiếp xúc đã vội đánh giá một con người.