Hà Nội tinh giản chính quyền để nâng cao hiệu quả, tránh lãng phí

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 03:17:12

Bí thư Hoàng Trung Hải biểu dương TP vừa qua đã tự phát hiện cơ cấu các cơ quan bộ máy không phù hợp và các dịch vụ công lãng phí thiếu hiệu quả


Sáng 22/4, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp.

Trước đó, hội nghị đã tập trung thảo luận và nhất trí nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố; 6 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI triển khai Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, gồm: Chương trình số 01 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 thực sự trong sạch, vững mạnh”.

Chương trình 02 Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; Chương trình tăng cường quốc phòng –an ninh, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trong tình hình mới.

Chương trình "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức.

Chương trình phát triển văn hóa –xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Chương trình nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kết luận hội nghị lần thứ 4, Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVI của Đảng bộ Thành phố là nhiệm vụ quan trọng cần được tổ chức thiết thực hiệu quả phù hợp với diễn biến tình hình, điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Chương trình hành động của Thành phố Hà Nôi thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng là một bước cụ thể hóa, thể hiện quyết tâm của đảng bộ triển khai nghị quyết, cũng như quán triệt tiếp thu đầy đủ tinh thần Nghị quyết; Tiếp tục khẳng định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá bằng việc xây dựng tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI.

Chương trình hành động đã làm rõ các mục tiêu khẳng định các quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày vàng văn minh hiện đại, tạo ra nền tảng góp phần sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp và đã xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu với phương châm: “Phát triển kinh tế làm trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quản lý đô thị xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng và bảo đảm an ninh- quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu”.

Hội nghị đã nhất trí điều chỉnh 4 chỉ tiêu Thành phố phấn đấu, bảo đảm bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu Trung ương đề ra ( tỷ lệ số giường bệnh điều chỉnh từ 23-26,5 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh là 100%, tỷ lệ xã đạt nông thôn mới từ 70-75% lên 80% và cao hơn; Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn điều chỉnh từ 40-45 triệu đồng/ người/năm lên 49 triệu đồng/người/năm”.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải đây là những thách thức, đòi hỏi phải hết sức quyết tâm, tính toán cân đối kỹ về nguồn lực.

Đối với chỉ tiêu điều chỉnh tỷ lệ xã đạt nông thôn mới Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị: “Tiềm năng chúng ta có khả năng làm được hơn nhưng nguồn lực, các giải pháp có quyết liệt, xây dựng chỉ tiêu bền vững thì cần phải xây dựng kế hoạch đề án cụ thể để có thể đạt chỉ tiêu này cao hơn nữa”.

Để tổ chức thành công các nhiệm vụ, tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp với đặc điểm của Hà Nội theo 5 nhiệm vụ chủ yếu và xây dựng chương trình công tác, đồng thời chỉ đạo việc thực hiện nhằm tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Bí Thư Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ngành đơn vị cơ quan toàn thành phố và trước hết người lãnh đạo đứng đầu các cấp này phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác và chương trình đề án kế hoạch từng cấp, ngành, từng năm để có thể thực hiện chương trình thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, tăng cường công tác phân cấp trong quản lý.

Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải đây là một trong những điều kiện hết sức quan trọng để có thể đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Phát huy sức mạnh của toàn thành phố, tạo nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thu hút xã hội hóa thu hút đầu tư phải được coi là giải pháp hết sức cơ bản trong giai đoạn tới. Các cơ quan đơn vị, Sở, ban, ngành, quận, huyện xây dựng các đề án những lĩnh vực nội dung mình quản lý còn có thể xã hội hóa. Xây dựng cơ chế tháo gỡ khó khăn để thu hút nguồn lực đầu tư cho xã hội.


Về việc thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Bí thư Hoàng Trung Hải nêu ý kiến: Công tác quán triệt tuyên truyền các nội dung của chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cần thể hiện bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức để tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên. Trong mỗi chương trình rà soát, xác minh xây dựng đồng bộ các kế hoạch đề án, các dự án cụ thể để có kế hoạch phân bố nguồn lực. Đây là những chương trình lớn, có những thách thức nếu không có phân công nhiệm vụ rõ ràng, trách nhiệm… thì khó đạt mục tiêu đề ra.

Phát huy tính chủ động, quyết liệt, đồng bộ, sâu sát và thực hiện nghiêm chế độ giao ban của các ban chỉ đạo chương trình hàng quý qua giao ban điện tử, thư điện tử, thực hiện chính quyền điện tử… Đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. “Một đồng chí lãnh đạo đứng đầu gương mẫu thì cơ quan đó sẽ tốt”.

Phân tích từng nội dung chương trình cụ thể, Bí thư Hoàng Trung Hải đánh giá Chương trình 01 là chương trình cốt lõi, xương sống trong tất cả các chương trình công tác của Thành ủy và là công trình quan trọng hàng đầu quyết định thắng lợi các mục tiêu của Thành phố. Chương trình 01 ở nhiệm kỳ trước đã thực hiện đổi mới nâng cao học tập nghị quyết kiện toàn sắp xếp mô hình tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị đại bàn dân cư. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm chỉ đạo từ nhiệm kỳ trước, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị cần cụ thể hóa bằng các đề án, các chương trình kế hoạch chi tiết cụ thể hơn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương TP vừa qua đã tự phát hiện cơ cấu trong các cơ quan bộ máy không phù hợp và tự phát hiện các dịch vụ công lãng phí thiếu hiệu quả… chỉ đạo xử lý quyết liệt, và cho rằng tinh thần quyết liệt, sốc tới này cần tiếp tục phát huy, cần được lan tỏa toàn thành phố thành một không khí sôi động để cùng nhau sáng tạo phát hiện những vấn đề còn bất hợp lý để xử lý.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải đây chính là tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị hướng tới thực hiện công tác sắp xếp hết sức cơ bản làm cho bộ máy chính quyền tinh giản gọn nhẹ và hiệu quả hơn. Qua đó, chúng ta cải cách và nâng cao thu nhập của đội ngũ cán bộ công chức. Đấy cũng là điều kiện hết sức quan trọng để nâng cao hiệu quả bộ máy và chống tiêu cực, tham nhũng…/.

Chia sẻ Facebook
loading...