Gibraltar bắt giữ thuyền trưởng và sỹ quan trên "siêu tàu" chở dầu Grace 1 của Iran

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:54:29

Gibraltar bắt giữ thuyền trưởng và sỹ quan trên "siêu tàu" chở dầu Grace 1 của Iran

Chia sẻ Facebook