Đại gia thủy sản An Giang chuyển lãi thành lỗ sau kiểm toán

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:30:36

Agifish ghi nhận lỗ sau kiểm toán hơn 120 tỷ đồng do trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Chia sẻ Facebook