Đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu để Quốc hội bầu

Chia sẻ Facebook
24/03/2016 04:55:51

Đại biểu Quốc hội có quyền ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách những người ứng cử.


Lẽ thường, việc miễn nhiệm và Quốc hội đề cử, bầu và phê chuẩn nhân sự lãnh đạo cấp cao được thực hiện trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Do đó báo chí hỏi: “Vậy lý do chính của việc tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp này là gì?”, ông Uông Chu Lưu giải thích:


- Là để kiện toàn tổ chức bộ máy như trong phát biểu của Chủ tịch Quốc hội . Tức là sau Đại hội Đảng lần thứ XII, chúng ta có nhu cầu phân công, sắp xếp, bố trí kiện toàn lại bộ máy nhà nước để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự đồng bộ giữa sự lãnh đạo của Đảng với hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước nên phải tiến hành việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy nhà nước.


* Công tác chuẩn bị các tờ trình liên quan đến nay như thế nào, thưa ông?

- Việc này các cơ quan có thẩm quyền đã và đang chuẩn bị, đến thời gian theo chương trình kỳ họp thì phải trình ra.

Tuổi trẻ

Chia sẻ Facebook
loading...