Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an triển khai công tác năm 2019

Chia sẻ Facebook
07/01/2019 18:21:56

 Sáng 7-1, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2018, Cục Tổ chức cán bộ đã tập trung tham mưu, đề xuất và giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân.

Cụ thể, Cục đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công tác lớn, trọng tâm, cơ bản của đơn vị, như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an; xây dựng các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện...


Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018 được Đảng ủy Công an Trung ương xác định là “Năm công tác tổ chức, cán bộ”, do đó, Cục Tổ chức cán bộ đã thực hiện nhiều công việc lớn, đột xuất do thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến tích cực cho công tác tổ chức cán bộ tiếp tục đi vào nền nếp, có chiều sâu...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả trong công tác mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm 2018.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục thể chế hóa cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng một đơn vị cấp Phòng thuộc Cục

Tập trung hoàn chỉnh các quy định về phân công, phân cấp chức vụ, chức danh, trách nhiệm người đứng đầu; triển khai có hiệu quả các chủ trương xây dựng Công an xã chính quy theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Hoàn thiện việc tổ chức, sắp xếp lại các Học viện, Trường Công an nhân dân theo Đề án 106 và quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân.

Tập trung cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; khẩn trương ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an với tỷ lệ hợp lý. Đẩy mạnh công tác tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên song song với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ; tăng cường công tác quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, không để xảy ra tình trạng vi phạm quy trình công tác, quy chế làm việc…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Cục Tổ chức cán bộ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhằm phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế; mọi sai phạm đều phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định.

Chia sẻ Facebook
loading...