Chưa đủ cơ sở pháp lý để thành lập thành phố phía Đông

Chia sẻ Facebook
29/04/2020 11:16:25

Đó là phúc đáp của Bộ Xây dựng trước việc UBND TP.HCM xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị phục vụ đề án “Thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM”.

Theo Bộ Xây dựng, về cơ sở pháp lý, căn cứ vào luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc đề xuất thành lập thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là phù hợp quy định của pháp luật.

Công văn số 1157 của UBND TP.HCM đề xuất sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức đã áp dụng quy định khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính phù hợp với quy định của Nghị quyết số 653 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Bộ Xây dựng cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý thành lập thành phố phía Đông Ảnh: Khả Hòa Bộ Xây dựng cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý thành lập thành phố phía Đông Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, việc đề xuất sáp nhập quận 2, 9 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố phía Đông TP.HCM và áp dụng "không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp" là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Bởi theo Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM không quy định các vấn đề có liên quan đến việc thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM. Hơn nữa, TP.HCM chưa hoàn thành xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại TP.HCM giai đoạn 2019 - 2021.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan phối hợp xây dựng hoàn thiện việc lập đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tại thành (trong đó có phương án sáp nhập quận 2, 9 và quận Thủ Đức để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện là quận hoặc đơn vị hành chính tương đương).

Bộ Xây dựng cũng nhận định, UBND TP. HCM đã có định hướng quy hoạch phát triển đô thị sáng tạo phía Đông thành phố nhưng chưa nêu rõ khu vực dự kiến hình thành đô thị đã có quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị được nghiên cứu, trình phê duyệt hay chưa.

Quy hoạch chung TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24 chưa có nội dung định hướng phát triển đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.

Vì vậy, căn cứ luật Quy hoạch, luật Quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát quy hoạch và chủ trương về việc thành lập thành phố sáng tạo phía Đông thành phố, là cơ sở để lập quy hoạch chung thành phố phía Đông, chương trình phát triển đô thị thành phố phía Đông trực thuộc thành phố.

UBND TP. HCM chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị xây dựng đề án công nhận loại đô thị tương ứng với hiện trạng theo quy định.

Chia sẻ Facebook
loading...