Chốt mức tăng lương năm 2020 là 240.000 đồng

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:40:57

Do hai phương án của đại diện người lao động và người sử dụng lao động còn vênh nhau nên các thành viên phải bỏ phiếu kín để chốt mức tăng lương năm 2020.

Chia sẻ Facebook