Cặp đôi cổ phiếu HAG, HNG của bầu Đức tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 12:51:47

Cặp đôi cổ phiếu HAG, HNG của bầu Đức tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo


Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố thông tin về việc tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai) và cổ phiếu HNG (CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai). Đồng thời sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với bộ đôi cổ phiếu này sau khi có báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2019.

Ngày 30/08/2019, HoSE nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là âm 516,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là âm 728,17 tỷ đồng.


Đồng thời, công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp . Báo cáo tài chính còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc “Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu”.

Cổ phiếu HAG, HNG của bầu Đức tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại thời điểm ngày 30/06/2019 là số âm, đồng thời công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. Do đó, HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo.

Chia sẻ Facebook
loading...