Báo Công lý trân trọng giới thiệu toàn văn hai Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Chia sẻ Facebook
24/03/2016 11:02:11

Báo Công lý trân trọng giới thiệu toàn văn hai Văn kiện Đại hội XII của Đảng

24/3/2016 19:03 UTC+7

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bình luận
Tổng số bình luận: (0)

Chia sẻ Facebook