Bàn về tài dùng hỏa như thần của Gia Cát Lượng để hiểu thêm 2 chữ “thiên ý”

Chia sẻ Facebook
14/04/2018 09:47:00

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, là một nhân vật lưu danh thiên cổ vì tài trí hơn người. Bất kỳ ai theo dõi chuyện Tam Quốc sẽ thấy khả năng dùng “hỏa công” của ông quả thật là “quỷ khốc thần sầu”, trăm trận trăm thắng. Sở dĩ Gia Cát Lượng thành công trong dùng “hỏa công” là do ông đã hiểu được huyền cơ.

Sở dĩ Gia Cát Lượng thành công trong dùng “hỏa công” là do ông đã hiểu được huyền cơ. (Ảnh: Sohu)


Dưới đây là 5 lần chiến thắng rạng rỡ nhất của Gia Cát Lượng khi sử dụng “hỏa công”.


1. Hỏa thiêu gò Bác Vọng


Tào Tháo nghe tin Lưu Bị xây dựng binh mã tại Tân Dã, bèn điều 10 vạn đại quân đi đánh. Khổng Minh người dụ địch tới gần đồi Bác Vọng rồi rút lui vào thung lũng. Quân Tào liền cho rằng trong lung lũng có phục kích nên ít thúc quân tiến vào Bác Vọng mà tiến vào rừng. Khi đó, quân Tào nhận phải trận tên lửa bắn xuống mịt mù, hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy, lương thực toàn bộ bị cháy.


2. Hoả thiêu Xích Bích


Tào Tháo huy động 83 vạn đại quân, khí thế vang trời kéo quân xuống phía Nam với mục đích thu phục Trung Nguyên, bình định thiên hạ. Gia Cát Lượng đã thuyết phục thành công quân Ngô liên minh chống Tào.


Chu Du muốn dùng hỏa công ở Xích Bích nhưng mùa đông không có gió đông nam thổi về phía quân Tào nên lo lắng thành bệnh. Khổng Minh và Lỗ Túc đến thăm, nói bệnh của Chu Du là tâm bệnh, lại viết phương thuốc cho Chu Du là một bài thơ:


“Muốn phá Tào công


Phải dùng hỏa công


Muôn việc đủ cả


Chỉ thiếu gió đông”.


Chu Du xem xong phục Khổng Minh, mới hỏi rằng thế nào mới có gió đông. Khổng Minh bảo Chu Du hãy truyền xây ngay một đài thất tinh ở chân núi Nam Bình, ông sẽ cầu gió Đông luôn ba ngày ba đêm để giúp Chu Du.


Đài được cất xong, Khổng Minh lên đàn thắp nhang, làm phép cầu ba lần, đến canh hai, gió Đông nam thổi tới rất mạnh, quân Ngô nhân cơ hội đó châm lửa phóng hỏa đốt sạch chiến thuyền quân Tào.


Việc lập đài cầu gió Đông Nam chẳng qua chỉ là hành động phụ thêm của Khổng Minh nhằm qua mắt Chu Du, tiện thoát thân, thể hiện sự tinh thông thiên văn, thời tiết… Nhờ “gió Đông nam của Khổng Minh” mà quân Ngô đại thắng quân Ngụy, Chu Du không bị nỗi nhục mất nước, mất vợ.

Đại chiến Xích Bích, trận thuỷ chiến vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Trung Hoa, Tào Tháo huy động gần 1 triệu quân tiến xuống Giang Nam, hơn 8000 thuyền chiến, khí thế ngút trời. (Ảnh: Kknews).


3. L ửa đốt quân Tào ở Tân Dã


Khi Tào Tháo đem quân đến Tân Dã truy kích Lưu Bị, Gia Cát Lượng sai Trương Phi mai phục ở Bác Lăng, sai Triệu Vân chia quân ba mặt Ðông, Tây, Nam, chừa phía Bắc cho quân Tào chạy.


Sau đó, quả là quân Tào do Tào Nhân, Tào Hồng, Hứa Chử kéo đến. Hứa Chử dẫn quân vào rừng gặp Lưu Bị, Khổng Minh, định lên bắt nhưng bị gỗ đá cản đường tiến quân. Còn Tào Nhân, Tào Hồng tiến vào thành Tân Dã bỏ trống.


Đêm đó, quân Lưu Bị tấn công thành Tân Dã. Tào Nhân thất kinh chạy ra thì thấy cả vùng lửa cháy ngút trời. Tào Nhân, Tào Hồng đang tìm đường thoát thân thì gặp quân của Triệu Vân đã mai phục sẵn ùa ra. Quân Tào chạy một lúc nữa gặp một con sông nước cạn nên dẫn quân qua sông.


Không thể ngờ rằng, Khổng Minh đã lo liệu trước, sai 1000 quân lính đợi ở mé sông phía trên, mỗi người mang một bao tải, hể nghe tiếng ngựa hí thì ngăn nước sông xả nước cho nước cuốn chảy xuống. Đến khi quân Tào lội nước đến giữa lòng sông, dòng nước bị ngăn chảy xuống như thác vỡ bờ cuốn trôi quân Tào vô số.


4. Đ ốt cháy 10 vạn quân Nam Man thu phục Mạnh Hoạch


Theo Tam Quốc Diễn nghĩa, Mạnh Hoạch đứng đầu các bộ lạc Nam Man và thường xuyên quấy nhiễu. Gia Cát Lượng đã 7 lần bắt được Mạnh Hoạch nhưng cũng tha 7 lần để hòng thu phục nhân tâm các bộ lạc khu vực này. Mạnh Hoạch sau đó thề trung thành với Thục Hán.

Gia Cát Lượng đã 7 lần bắt được Mạnh Hoạch nhưng cũng tha 7 lần để hòng thu phục nhân tâm các bộ lạc khu vực này. Mạnh Hoạch sau đó thề trung thành với Thục Hán. (Ảnh: Sohu)

[TIKI] SIÊU THỊ TÃ BỈM - QUÀ XINH CHO BÉ


Sau 6 lần bại trận trước quân Thục, Mạnh Hoạch dẫn quân cầu cứu Ngột Đột Cốt ở nước Ô Qua. Ngột Đột Cốt đích thân cất ba vạn quân mặc áo giáp mây kéo về phía đông bắc.


Ngột Đột Cốt dẫn một toán quân tới, Ngụy Diên dẫn quân ra địch lại. Quân Man kéo ồ đến, quân Thục bắn không thủng được áo giáp, tên rơi tua tủa xuống đất, gươm giáo đâm chém cũng không thấu. Quân Man đều dùng mã tấu, Quân Thục không địch nổi, phải bỏ chạy. Quân Man không đuổi theo. Ngụy Diên quay lại đuổi mãi đến bến đò, thấy quân Man mặc cả áo giáp, lội xuống nước bơi đi. Người nào mệt mỏi lắm thì cởi áo giáp, thả xuống nước, rồi ngồi lên chèo đi. Qua đó thấy rằng, giáp mây rất lợi hại, nhưng không phải là không phá được.


Gia Cát Lượng bày kế, nhử cho quân của Ngột Đột Cốt thắng vài trận, chiếm được vài địa điểm và rút lui. Ngột Đột Cốt mừng lắm thúc quân đuổi đến tận hang Xà Bàn. Khi gần ra khỏi cửa hang, thì không thấy quân Thục, chỉ có đá gỗ chồng chất ngổn ngang lấp cả lối đi. Ngột Đột Cốt sai quân dọn đường. Bỗng nhiên, các cỗ xe phía trước mặt, toàn chứa củi khô cỏ ráo, lửa ở đâu bốc cháy.


Ngột Đột Cốt và ba vạn quân ôm nhau chết trong hang Bàn Xà. Đội quân giáp mây tưởng như ‘bất bại’ trở thành khói bụi vì đòn hỏa công sở trường của Gia Cát Lượng.


Thắng trận to, nhưng Gia Cát Lượng tổn âm đức rất lớn. Ông biết thế, nhưng cũng bất đắc dĩ dùng đến hỏa công, sau đó lòng đượm buồn không thôi.


5. Đốt cháy cha con Tư Mã Ý


Gia Cát Lượng lục xuất ở Kỳ Sơn, sau nhiều lần đánh Ngụy diệt Tào không thành vì có Tư Mã Ý đối trận, biết rằng muốn phạt Ngụy, định Trung Nguyên phải trừ người này, nên quyết tâm giết Tư Mã Ý. Sau dùng kế lừa Tư Mã Ý rằng toàn bộ lương thực của quân Thục đều cất giữ tại Thượng Phương cốc. Cha con Tư Mã Ý dẫn quân vào hang thì quân Thục ném rơm rạ, củi lửa chặn bít hai đầu. Gia Cát Lượng liền cho quân phóng hỏa thiêu cha con Tư Mã Ý.


Lúc cha con Tư Mã Ý tưởng như bị vùi thây trong hang lửa, thì Kỳ Sơn 9 tháng không mưa bỗng đổ mưa lớn. Mưa lớn giập tắt lửa, cha con Tư Mã Ý chạy thoát khỏi Thượng Phương cốc.


Câu nói  “ Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên “ cũng từ trận này mà ra. Gia Cát lượng biết rằng khí số nhà Hán đã tận, trời xanh giúp Tào, một mình ông khó xoay chuyển càn khôn, nghịch Thiên ý. Tuy thế ông lại ngày đêm lao lực, buồn rầu mà sinh bệnh, mất khi 54 tuổi.


Cuộc đời Gia Cát Lượng gắn liền với các trận đánh nổi tiếng, với nghệ thuật sử dụng binh pháp đại tài, biến hoá khôn lường, làm xoay chuyển cục diện và khiến đối phương không khỏi bất ngờ, tâm phục khẩu phục. Một trong những điểm nhấn lớn nhất trong nghệ thuật dùng binh của ông chính là kế hỏa công vô cùng đa dạng.


Qua các trận đánh được lưu lại từ truyện Tam Quốc lẫn sử sách đều có thể thấy rằng Khổng Minh rất thích dùng hỏa công, nhưng rốt cuộc tại sao như vậy?


Ông cả đời một lòng phò tá dòng họ Lưu lập nên nước Thục, ngoài ra còn ôm chí đánh giặc diệt Ngụy, phục hưng nhà Hán.


Theo sách Hoàng Quyền Trí Thượng, Triều Hán do Lưu Bị phò tá là Hoả, Tào Ngụy do Tào Tháo dựng lập là Thổ, triều Tấn của nhà Tư Mã là Kim. Do đó mà nhà Tư Mã mới có thể khắc chế cả hai nhà Lưu, Tào. Điều này thậm chí được Hán Quang Vũ Đế chính thức thừa nhận. Từ đó chính thức xác lập triều Hán là đức Hỏa, bởi thế triều Hán có lúc còn được gọi là “Viêm Hán”; cũng theo đó, họ Lưu của Hoàng Đế triều Hán được gọi là “Viêm Lưu”.

Gia Cát Lương phục tùng chúa công hoàn thành đại nguyện, hơn nữa ông cũng là người am tường thiên văn, hiểu được thiên ý, cả đời ông được tóm lại trong một câu nói: “hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”. (Ảnh: Kknews)


Qua đó có thể nói trong mệnh của nhà Hán có đức Hỏa. Lưu Bị thuộc dòng dõi nhà Hán cũng mang theo trong mình âm đức và chính danh của hoàng thất nhà Hán.


Gia Cát Lương phục tùng chúa công hoàn thành đại nguyện, hơn nữa ông cũng là người am tường thiên văn, hiểu được thiên ý, cả đời ông được tóm lại trong một câu nói: “hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Do đó thuận theo bản mệnh chủ công của mình mà hành sự, vận dụng uy đức của nhà Hán mà hành sự. Phong thủy phải vận theo âm đức và bản mệnh của chủ mới thành được, thành bại không phải do năng lực người thừa hành quyết định. Dưới quyền một người kém phúc phận thì tướng lĩnh có giỏi giang mấy cũng bại sự bất thành. Khi khí vận đã suy vong, tốt nhất đừng nên oán trách mà nên thuận theo Thiên ý.


Trong lịch sử Trung Quốc, quả thật như Gia Cát Lượng tiên đoán, sau này Thục Hán đã bị Tào Ngụy chinh phạt mà tiêu vong.


Ngày nay, ở vùng đất Thần Châu lúc xưa, có những nơi “vua quan” không tích phước đức mà hành ác không kiên nể, lòng dân không phục, oán khí chất chồng, khiến cho quy luật Thành-Trụ-Hoại-Diệt đối với vùng đất này càng nhanh đến hồi kết. Nắm chắc Thiên ý, hay còn gọi là “quy luật của vũ trụ”, ta sẽ thấy vòng tuần hoàn của kết thúc rồi tái tạo, những ai có thể giữ vững chính niệm và thiện lương sẽ bước qua thời khắc chuyển giao giữa cũ vào mới để bước đến một tương lai tươi sáng phía trước.


Dương Xuân Nhạn (t/h)

Chia sẻ Facebook
loading...