Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành các đề án lớn

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:15:53

Ban Kinh tế TƯ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2019, hoàn thành và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều đề án lớn, quan trọng.

Chia sẻ Facebook